“ျမင္သူတိုင္း အားက် ရေလာက္ေအာင္ မိုက္လြန္းေနတဲ့ ေ႐ႊႏွစ္ေ႐ႊ ဇနီး ေမာင္ႏွံရဲ႕႐ိုမက္တစ္ဆန္ဆန္ ပုံရိပ္မ်ား”

"ျမင္သူတိုင္း အားက် ရေလာက္ေအာင္ မိုက္လြန္းေနတဲ့ ေ႐ႊႏွစ္ေ႐ႊ ဇနီး ေမာင္ႏွံရဲ႕႐ိုမက္တစ္ဆန္ဆန္ ပုံရိပ္မ်ား"

ေရႊႏွစ္ေရႊရဲ႕စိတ္တူ ကိုယ္တူ ရွိတာ ေလးေတြ ကို အားက်တယ္လို႔ ေျပာလာတဲ႔ဖုန္းသီရိေက်ာ္

ေရႊႏွစ္ေရႊရဲ႕စိတ္တူ ကိုယ္တူ ရွိတာ ေလးေတြ ကို အားက်တယ္လို႔ ေျပာလာတဲ႔ဖုန္းသီရိေက်ာ္